انجمن ملی طیور ایران


معاون روحانی: دولت شکایتی از طلاب نکرده استپول‌نیوز – لعیا جنیدی شکایت دولت از برخی طلاب حضور یافته در مراسم فیضیه قم را رد کرد.

 معاون حقوقی رییس جمهور درباره خبر بازداشت برخی طلاب حضور یافته در مراسم فیضیه قم به خاطر شکایت دولت گفت: دولت شکایتی از طلاب نکرده است.

درباره : طیور